Rajasthan

₹ 34,000 (per person)

UDAIPUR - JODHPUR - JAISALMER